Dietyléter p.a. (nestabilizovaný)

Back

Objednávkové číslo: 000048

Sumárny vzorec: C4H10O Balenie: 900 ml
Molová hmotnosť: 74,12g/mol CAS: 60-29-7
  EINECS: 200-467-2

Špecifikácia

Čistota(purity) ≥99,7% Voda ≤0,03%
Methanol ≤0,01%
Acetone ≤0,005%

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoohen

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H224: Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.