Difenylamín p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001121

Sumárny vzorec: C12H11N Balenie: 100g
Molová hmotnosť: 169.23 g/mol CAS: 122-39-4
Synonyms: EINECS: 204-539-4

Špecifikácia

Obsah...............................min 99%
Síranový popol................max 0,5%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, kontakte s pokožkou alebo vdychovaní.
  • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.