Dihydrogénfosforečnan hlinitý

Back

Objednávkové číslo: 006233

Sumárny vzorec: Al(H2PO4)3 Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 317,94 g /mol CAS: 13530-50-2
Synonyms: Aluminium phospahte monobasic EINECS: 236-875-2

Špecifikácia:

Obsah..............min.95,0%
Hustota pár....2,34 pri 21°C
Rozpustnosť vo vode.....294 g/l pri 20°C

 

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné okuliare.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.