Dimetylová žltá indikátor

Back

Objednávkové číslo: 001011

Sumárny vzorec: C14H15N3 Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 225,29g/mol CAS: 60-11-7
Synonyms: Methyl Yellow,pure,indicator grade EINECS: 200-455-7
 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H301: Toxický po požití.
  • H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
  • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.