Ditioničitan sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001813

Sumárny vzorec: Na2O4S2 Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 174,11g/mol CAS: 7775-14-6
  EINECS: 231-890-0

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

ohen

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H251: Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
  • EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
  • EUH208: Obsahuje: hexametyléntetraamín. Môže vyvolať alergickú reakciu.