Dodecylsíran sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001503

Sumárny vzorec: C12H25NaO4S Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 288.37 g/mol CAS: 151-21-3
Synonyms: Lauryl sulfate sodium salt EINECS: 205-788-1

Špecifikácia

Hodnota pH 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)

 

Symbol nebezpečenstva

ohennebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H228: Horľavá tuhá látka.
 • H302: Škodlivý po požití.
 • H311: Toxický pri kontakte s pokožkou.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
 • P280: Noste ochranné rukavice.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.