Dusičnan amónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000765

Sumárny vzorec: H4N2O3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 80.04 g/mol CAS: 6484-52-2
Synonyms: Nitric acid ammonia, Ammonia nitrate EINECS: 229-347-8

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode............................1920 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia......................................169 °C
Molová hmotnosť........................................80.04 g/mol
Hustota............................................1.72 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH...................5.0 - 5.5 (1920 g/l, H2O, 20 °C)
Teplota varu......................................302 °C (1013 hPa)

Symbol nebezpečenstva

o

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

RTECS kód: BR9050000