Dusičnan hlinitý nonahydrát

Back

Objednávkové číslo: 000119

Sumárny vzorec: AlN3O9 * 9H2O Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 375,13 g /mol CAS: 7784-27-2
Synonyms: EINECS: 236-751-8

Špecifikácia:

 

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné okuliare.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.