Dusičnan lítny

Back

Objednávkové číslo: 002048

Sumárny vzorec: LiNO3 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 68.94 g/mol CAS: 7790-69-4
Synonyms: EINECS: 232-218-9

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode..............................522 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia......................................255 °C
Molová hmotnosť.........................................68.94 g/mol
Hustota............................................2.36 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH............................7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Symbol nebezpečenstva

o

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

RTECS:QU9200000