Dusičnan lítny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 2620

Sumárny vzorec: LiNO3 Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 68,91 g/mol CAS: 7790-69-4
Synonyms: Lithium nitrate EINECS:
232-218-9

Špecifikácia

Obsah....................min. 99,0%

Hodnota pH............7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hustota.................2,36 g/cm3 (20°C)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.