Dusičnan manganatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000118

Sumárny vzorec: MnN2O6 . 4 H2O Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 251,01 g/mol CAS: 20694-39-7
Synonyms: EINECS: 233-828-8

Špecifikácia

Obsah................min. 98,5%
pH.....................2,8-3,6 (5%, H2O)
Cl......................max. 0,001%
SO4...................max. 0,005%
Ca.....................max. 0,001%
Cu.....................max. 0,0005%
Fe.....................max.0,0005%
K......................max. 0,005%
Mg....................max. 0,005%
Na....................max. 0,005%
NH4..................max.0,05%
Ni.....................max. 0,001%
Pb....................max. 0,001%
Zn....................max. 0,001%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
 • H302: Škodlivý po požití.
 • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
 • H412: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
 • EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare / ochranu tváre.
 • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracianie.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.