Dusičnan meďnatý trihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001676

Sumárny vzorec: Cu(NO3)2 . 3 H2O Balenie: 250 g / 500g / 1000g
Molová hmotnosť: 241.60 g/mol CAS: 10031-43-3
Synonyms: Copper(II)nitrate trihydrate EINECS: 221-838-5

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 99.9%
Cl ≤ 0,005%
SO4 ≤ 0,005%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoskodlivyJedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
 • H302: Škodlivý po požití.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
 • kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.