Dusičnan nikelnatý hexahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 223155

Sumárny vzorec: N2NiO6 . 6 H2O Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 290,81 g/mol CAS: 13478-00-7
Synonyms: EINECS: 236-068-5

Špecifikácia

Obsah................min. 99,0-102,0%
pH.....................5 (50g/l, H2O, 20°C)
Hustota..............2,05g/cm (20°C)

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvoJedovatý

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H350i: Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.
 • H360D: Môte poškodiť nenarodené dieťa.
 • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
 • H302 + H332: Škodlivý po požití, alebo vdýchnutí.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
 • H372: Spôsboje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare / ochranu tváre.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • P342 + P311: Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.