Dusičnan olovnatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000120

Sumárny vzorec: Pb(NO3)2 Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 331.21 g/mol CAS: 10099-74-8
Synonyms: Lead(II) nitrate EINECS: 233-245-9

Špecifikácia

Obsah. min. 99%
Železo (Fe) max. 0,0005%
Cl max. 0,0005%
Látky rozpustné v H2O max. 0,005%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoskodlivyJedovatýNebezpecenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
 • H360: Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
 • H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H302: Škodlivý po požití.
 • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
 • používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.