Dusičnan sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000323

Sumárny vzorec: NaNO3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 84.99 g/mol CAS: 7631-99-4
Synonyms: Nitric acid sodium salt EINECS: 231-554-3

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode..............................874 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia.....................................308 °C
Molová hmotnosť........................................84.99 g/mol
Hustota............................................2.26 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH.5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Symbol nebezpečenstva

oxid.nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • P260: Nevdychujte prach.

 

RTECS kód: WC5600000