Dusičnan strieborný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000680

Sumárny vzorec: AgNO3 Balenie: 250g / 500g / 1000g
Molová hmotnosť: 169.87 g/mol CAS: 7761-88-8
Synonyms: Silver nitrate EINECS: 231-853-9

Špecifikácia

Obsah > 99,9%
Sulphate (SO4) ≤ 0.003 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoskodlivyJedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.