Dusičnan strontnatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 031633

Sumárny vzorec: N2O6Sr Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 211,63 g/mol CAS: 10042-76-9
Synonyms: Strontium nitrate EINECS: 233-131-9

Špecifikácia

Obsah................min. 99,99%
pH.....................5-7 (50g/l, H2O, 20°C)
Hustota..............2,986 g/cm3 (20°C)

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeniny ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
  • P280: Noste ochranné okuliare.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.