Dusičnan vápenatý tetrahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000236

Sumárny vzorec: Ca(NO3)2 . 4 H2O Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 236.15g /mol CAS: 13477-34-4
Synonyms: Calcium nitrate tetrahydrate EINECS: 233-332-1

Symbol nebezpečenstva

skodlivyNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné okuliare.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.