Dusičnan železitý nonahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001107

Sumárny vzorec: FeN3O9 * 9H2O Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 403,95 g /mol CAS: 7782-61-8
Synonyms: EINECS: 233-899-5

Špecifikácia:

Obsah...............min. 99,0-101,0%
Hustota............1,68g/cm3 (20°C)
pH...................1,3 (100g/l, H2O, 20°C)

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné okuliare.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vvypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.