Dusičnan zinočnatý hexahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000121

Sumárny vzorec: N2O6Zn●6H2O Balenie: 500g / 1000g
Molová hmotnosť: 297,47g/mol CAS: 10196-18-6
Synonyms: Zinc nitrate hexahydrate EINECS: 231-943-8

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi...
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/.../horľavých materiálov.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu ...