Dusitan draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002484

Sumárny vzorec: KNO2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 85,11 g/mol CAS: 7758-09-0
Synonyms: EINECS: 231-832-4

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 99.0 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoJedovatýNebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H301: Toxický po požití.
  • H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.