Dusitan sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000123

Sumárny vzorec: NaNO2 Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 69.00 g/mol CAS: 7632-00-0
Synonyms: Sodium nitrite EINECS: 231-555-9

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 99.0 %
Látky nerozp.vo vode < 0,005% Hustota 2.1 g/cm3 (20 °C)
Chloride (Cl)≤ 0.01 %
Sulphate (SO4)≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb)≤ 0.005 %
Fe (Iron)≤ 0.001 %
K (Potassium)≤ 0.001 %
Ca (Calcium)≤ 0.002 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoJedovatýNebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H301: Toxický po požití.
  • H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.