Eriochrómová čerň T - Indikátor

Back

Objednávkové číslo: 001475

Sumárny vzorec: C20H12N3NaO7S Balenie: 50g
Molová hmotnosť: 461.38 g/mol CAS: 1787-61-7
Synonyms: EINECS: 217-250-3

Symbol nebezpečenstva

skodlivyJedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H411: Toxický pre vodné
  • organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.