Etanol 96,3%

Back

Objednávkové číslo: 000003

Sumárny vzorec: C2H6O Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 46,07 g/mol CAS: 64-17-5
Synonyms: Etylalkohol EINECS: 200-578-6

Špecifikácia

Obsah ............................. min. 96,3%
Alkalita (NH3)................... max. 0.0002 %
Aldehydy (CH2O) ..............max. 0.0001 %
Hustota: ...........................0,790 - 0.793 g/cm3

Symbol nebezpečenstva

Horlavé

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

 

RTECS kód: KQ6300000