Etanol 99,9% - Absolútny

Back

Objednávkové číslo: 000050

Sumárny vzorec: C2H6O Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 46.07 g/mol CAS: 64-17-5
Synonyms: Etanol absolútny EINECS: 200-578-6

Špecifikácia

Obsah.........................................99,9%
Teplota samovznietenia..............363 °C
Rozpustnosť vo vode............... (20 °C) dokonale miešateľný
Teplota topenia/tavenia.............. -114.5 °C
Hustota 0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C)

Symbol nebezpečenstva

Horlavina

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

RTECS kód: KQ6300000