Etanol synteticky denaturovaný

Back

Objednávkové číslo: 000052

Sumárny vzorec: Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: CAS:
Synonyms: lieh všeobecne denaturovaný EINECS:

Špecifikácia

Obsah ............................. min. 94,5%

Symbol nebezpečenstva

Horlavé

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.