Etanolamín

Back

Objednávkové číslo: A11697

Sumárny vzorec: C2H7NO Balenie: 500g
Molová hmotnosť: 61,08 g /mol CAS: 141-43-5
Synonyms: EINECS: 205-483-3

Špecifikácia:

Obsah..............min. 98%
Hustota............1,02g/cm3 (20°C)
pH...................12,1 (100g/l, H2O, 20°C)

 

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.