Etylacetát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000053

Sumárny vzorec: C4H8O2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 88,11g/mol CAS: 141-78-6
Synonyms: Ethylester kyseliny octovej EINECS: 205-500-4

Špecifikácia

Obsah.......................... min. 99,7%
H2O (K.F.)................... max.0,05%
Index lomu ............................ 1,37
Org.nečistoty............... max.0,25%
Acidity.........................max.0,005%
Neprchavé látky....... max.0,0015%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvohorľavina

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: AH5425000