Etylénglykol monoetyléter č.

Back

Objednávkové číslo: 000054

Sumárny vzorec: C4H10O2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 90,12 g/mol CAS: 110-80-5
Synonyms: 2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol EINECS: 203-804-1

Špecifikácia

Obsah / Assay min. 98 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpecenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H360: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H331: Toxický pri vdýchnutí.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.