Etylénglykol monometyléter p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002493

Sumárny vzorec: C3H8O2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 76.09 g/mol CAS: 109-86-4
Synonyms: 2-Methoxyethanol, Methyl glycol EINECS: 203-713-7

 

Symbol nebezpečenstva

NebezpecenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H360: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H302 + H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.