Etylénglykol p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000922

Sumárny vzorec: C2H6O2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 62.07 g/mol CAS: 107-21-1
Synonyms: Glycol, 1,2-Ethanediol EINECS: 203-473-3

Špecifikácia

Obsah.................................99,0%
Hustota..............1.11 g/cm3 (20 °C)
č. Indexu: 603-027-00-1

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.