Etylmetylketón p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000055

Sumárny vzorec: C4H8O Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 72.11 g/mol CAS: 78-93-3
Synonyms: 2-Butanone EINECS: 201-159-0

Špecifikácia

Obsah..................................99,0%
Neprchavé látky.................0,005%
1 L ~ 0,80 kg

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvohorľavina

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.