Fenol p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000057

Sumárny vzorec: C6H6O Balenie: 750g
Molová hmotnosť: 94.11 g/mol CAS: 108-95-2
Synonyms: Hydroxybenzene, Carbolic acid EINECS: 203-632-7

Symbol nebezpečenstva

NebezpecenstvoNebezpečenstvoNebezečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
 • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
 • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej
 • expozícii.
 • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
 • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko
 • minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch:
 • Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.