Fenolftaleín 0,99% roztok v etanole - indikátor

Back

Objednávkové číslo: 000058

Synonyms: Phenolphthalein solution Balenie: 100 ml / 500ml / 1000 ml
C20H14O4 EINECS: 77-09-8

Špecifikácia

Fenolftaleín - roztok v etanole indikátor >= 0,3 - < 1 %

pH 8.0 - 10, colorless to red

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoohen

Výstražné slovo: Pozor

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H226 Horľavá kvapalina a pary.
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier,
  • otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P280 Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
  • P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.