Fenolftalein - indikátor

Back

Objednávkové číslo: 000060

Sumárny vzorec: C20H14O4 Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 318.32 g/mol CAS: 77-09-8
Synonyms: EINECS: 201-004-7

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode............. 3.36 mg/l (20 °C)
Hustota...................... 1.296 g/cm3 (20 °C)

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H350: Môže spôsobiť rakovinu.
  • H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie .
  • H361f: Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS: SM8380000