Ferrokyanid draselný trihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000125

Sumárny vzorec: C6FeK4N6 . 3H2O Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 422.39 g/mol CAS: 14459-95-1
Synonyms: Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát EINECS: 237-722-2

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 99.0 %
Cl , SO4 ≤ 0.005 %

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.