Fluorescein - indikátor

Back

Objednávkové číslo: 000202

Sumárny vzorec: C20H12O5 Balenie: 50g
Molová hmotnosť: 332.31 g/mol CAS: 2321-07-5
  EINECS: 219-031-8

skodlivy

Výstražné slovo: Pozor

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.