Fluorid amónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001340

Sumárny vzorec: NH4F Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 37.04 g/mol CAS: 12125-01-8
Synonyms: EINECS: 235-185-9

Špecifikácia

Obsah................................. 97,0 %
Síran.popol ......................... 0,02%Sulphate (SO4).....................0.01%
Chloride (Cl)......................0.001 %
Ťažké kovy (Pb)..................0,001% Fe (Iron)...........................0.005 %Water.......................................5 %Na (Sodium).......................0.002 %

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, kontakte s pokožkou alebo vdychovaní.
  • P280: Noste ochranné rukavice.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.