Fluorid bárnatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002566

Sumárny vzorec: BaF2 Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 175,33 g/mol CAS: 7787-32-8
Synonyms: Barium difluoride EINECS: 232-108-0

Špecifikácia

Obsah.........................min.99 %
Rozpustnosť vo vode.......1,2 g/l (20 °C)

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.