Fluorid draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002170

Sumárny vzorec: KF Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 58.1 g/mol CAS: 7789-23-3
  EINECS: 232-151-5

Symbol nebezpečenstva

Nebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.