Fluorid sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001989

Sumárny vzorec: NaF Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 41.98 g/mol CAS: 7681-49-4
Synonyms: EINECS: 231-667-8

Špecifikácia

Obsah.................................99% Sulphate (SO4)............... 0.02 % Chloride (Cl).................. 0.005 % Fe (Iron)........................ 0.002 %

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H301: Toxický po požití.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

RTECS: WB0350000