Formaldehyd p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000056

Sumárny vzorec: CH2O Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 30,03 g/mol CAS: 50-00-0
Synonyms: Formaline solution EINECS: 200-001-8

Špecifikácia

Obsah/ Assay 36-38%
Hodnota pH 3 - 4 (H2O, 20 °C) SO4 < 0,002%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpecenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, kontakte s pokožkou alebo vdychovaní.
 • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H330: Smrteľný pri vdýchnutí.
 • H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
 • H370: Spôsobuje poškodenie orgánov.
 • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
 • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.