Formamid p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001859

Sumárny vzorec: CH3NO Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 45,04 g/mol CAS: 75-12-7
Synonyms: Formic acid amide, Methane amide EINECS: 200-842-0

Špecifikácia

Teplota vzplanutia..............175 °C
Obsah..................................99,0%
H2O........................................0,5%
Fe....................................0,0001%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H360D: Môže poškodiť nenarodené dieťa.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.