Fosforečnan draselný trihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000819

Sumárny vzorec: K3PO4.3H2O Balenie: 500g / 1000g
Molová hmotnosť: 266.32 g/mol CAS: 22763-03-7
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Tripotassium phosphate EINECS: 231-907-1

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P260: Nevdychujte prach.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.