Fosforečnan trojsodný dodekahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000024

Sumárny vzorec: Na3PO4 . 12H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 380,18 g/mol CAS: 10101-89-0
Synonyms: tri-Sodium phosphate dodecahydrate EINECS: 231-509-8

Špecifikácia

Obsah.............................98,5 %
Rozpustnosť vo vode.......285 g/l (20 °C)
Cl ..................................0,001%
Fe .................................0,005%
Látky nerozp. v H2O........0,01%
SO4...............................0,01%
Pb ............................... 0,001%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H315: Dráždi kožu.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: TC9575000