Fuchsín bázický - indikátor C.I.42510

Back

Objednávkové číslo: 001553

Sumárny vzorec: C20H20CIN3 Balenie: 25g / 100g
Molová hmotnosť: 337,85 g/mol CAS: 632-99-5
  EINECS: 211-189-6

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H350: Môže spôsobiť rakovinu.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.