Hexachloroplatičitan draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 195350

Sumárny vzorec: K2PtCl6 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 486,01 g/mol CAS: 16921-30-5
Synonyms: EINECS: 240-979-3

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 99 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvoNebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H301: Toxický po požití.
  • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
  • P280: Noste ochranné urkavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P304 + P341: PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.