Hliník p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003001

Sumárny vzorec: Al Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 26,98 g/mol CAS: 7429-90-5
Synonymum: Aluminium EINECS: 231-072-3

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

ohen

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H261: Pri kontakte s vodou voľňuje horľavé plyny.
  • H228: Horľavá tuhá látka.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P370 + P378: V prípade požiaru: na hasenie použite prášok na hasenie horiacich kovov.
  • P402 + P404: Uchovávajte na suchom mieste. uchovávajte v uzavretej nádobe.