Hydrochinon pre foto.

Back

Objednávkové číslo: 002867

Sumárny vzorec: C6H6O2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 110,11g/mol CAS: 123-31-9
  EINECS: 204-617-8

Symbol nebezpečenstva

skodlivyJedovatýNebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití. H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
  • H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H317:Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.