Hydrogéncitran diamónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002914

Sumárny vzorec: C6H8O7 * 2NH3 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 226,19 g/mol CAS: 3012-65-5
Synonymum: EINECS: 221-146-3

Symbol nebezpečenstva

skodlivy

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodovu. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstáňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.